... ...
top of page
Vacker hamn i Porugal

FÖRDELAKTIG UTLANDSFLYTT

Många svenskar väljer att pensionera sig utomlands. 2015 var drygt 140.000 ålderspensionärer bosatta utomlands. Många flyttar till Spanien, Frankrike och USA men även till Thailand och andra mer exotiska länder. Utflyttningen till Portugal har ökat och det beror nog främst på, förutom ett behagligt klimat, att det är mycket fördelaktigt skattemässigt att flytta till Portugal. 

Ingen skatt på svensk pension.

Portugal har en skattestatus som innebär att du kan ansöka om att bli Non Habitual Resident, "NHR” i Portugal och att du därmed inte ska beskattas i Portugal för dina icke-portugisiska inkomster.

Enligt portugisisk rätt finns möjlighet att helt undanta svenska och andra icke-portugisiska inkomster från portugisisk beskattning i tio år från inflyttning. Vid utflytt från Sverige kan det vara möjligt att inkomsterna inte heller beskattas i Sverige alternativt beskattas med reducerad skattesats.

Totaleffekten av portugisisk rätt, svensk rätt och skatteavtalet mellan länderna blir därmed, givet att du kvalificerar dig för NHR-status i Portugal, att tjänstepension (pga. arbete inom privat sektor) är undantaget från beskattning i Portugal. 

Johan Sander, skattejurist på Deloitte berättar att för att erhålla NHR-statusen och uppnå den förmånliga taxeringen är det viktigt att utreda utflyttningssituationen och ha en tydlig process så att de lagkrav kring bl a bosättning som ställs efterlevs. Det finns också viss formalia som är betydelsefull att hantera rätt. Som alltid i samband med en utflyttning så är det viktigt med god framförhållning samt att man noga ser över sin situation och att samtliga omständigheter beaktas.

Ingen skatt på kapitalinkomster och ett i övrigt förmånligt land

Den som har NHR-statusen i Portugal undgår under vissa förutsättningar beskattning i Portugal på kapitalinkomster, utdelningar, ränteinkomster, hyresinkomster mm som har sin källa utanför Portugal. Portugal har ingen förmögenhetsskatt och inte heller arv och gåvoskatt mellan makar eller i rakt upp- eller nedstigande led, förklarar Johan.

Sammantaget är Portugal ett svårslaget land att pensionera sig i men det går inte nog att betona vikten av en noggrann planering utifrån varje enskild individs situation och förutsättningar för att flytten ska bli lyckad. På Deloitte hjälper vi kunden med en helhetslösning som beaktar både den svenska och portugisiska sidan och vi kan hålla i processen för början till slut, avslutar Johan.

bottom of page